Beijerinvest är familjeföretaget som i sex decennier skapat tillväxt i svenska bolag. Våra främsta kännetecken är långsiktigheten, kompetensen, intresset för företagsutveckling samt den finansiella styrkan. Vi har ett nätverk av specialister som få kan matcha – ett nätverk som omfattar svenskt och internationellt näringsliv och samhälle. Det gör oss till en komplett ägare och partner när det gäller att skapa växtkraft som tar företag vidare i utvecklingen.

Ekosystem för entreprenörer

Vårt kompetensnätverk fungerar som ett ekosystem för entreprenörer, där kunskaper och erfarenheter kompletterar varandra på ett heltäckande sätt. Här finns specialister inom försäljning, marknadsföring, tillverkning, logistik, produktutveckling, HR, varumärken, ekonomistyrning, IT och mycket annat.
Via bredden och djupet i kompetensen hanterar vi många frågor – både på operativ och på strategisk nivå. Att vi dessutom är engagerade i olika verksamheter gör att vi ständigt korsbefruktar erfarenheter. Det håller vårt entreprenöriella ekosystem vitalt. För våra företag kan det – förutom specialister från Beijerinvest och kontakter med våra andra bolag i koncernen – handla om stöd via rådgivare, konsulter eller nya styrelseledamöter som engageras i verksamheten med långsiktiga perspektiv.

Beijerinvest – en del av Beijersfären

Beijerinvest är en del av den familjeägda Beijersfären med en kontrollpost i börsnoterade Beijer Alma – en internationell koncern med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Beijer Alma har tre dotterbolag – Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech. Beijersfären har även mindre innehav i ett tjugotal entreprenörsföretag inom exempelvis medicinteknik, e-learning, logistik och livsmedelsproduktion.

Till sfären hör dessutom stiftelser och organisationer, som stödjer entreprenörskap, forskning och utbildning. Här ingår Anders Walls Stiftelse, Stiftelsen Anders Walls professur i entreprenörskap, Kjell Beijers 80-Årsstiftelse samt Kjell & Märta Beijers Stiftelse, som äger Svenskt Tenn – ett av Sveriges ledande inredningsföretag. I sfären ingår även Beijerinstitutet som bedriver internationell forskning kring energi-, resurs- och miljöfrågor samt Beijer Labs som stödjer forskning vid Uppsala Universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Investeringskriterier

Beijerinvest förvärvar och utvecklar välskötta kvalitetsföretag med gott rykte, starka varumärken och som är ledande i sina marknadsnischer. Vi fokuserar på ägarledda företag som är redo för nästa steg, men som behöver stöd – både kompetensmässigt och finansiellt – för att utvecklas vidare. Vi ser gärna att tidigare ägare stannar kvar i bolaget efter förvärvet och utvecklar verksamheten tillsammans med oss, så länge tidigare ägare vill det. Dock kommer alltid en överlämning för att säkerställa att vi tillvaratar tidigare ägares kunskaper att vara nödvändig.

Beprövad affärsmodell

Beijerinvest går in som majoritetsägare i mogna företag med en stark entreprenörskultur och förmåga till lönsam tillväxt. Företagen ska uppvisa ett rörelseresultat i storleksordningen 10 – 40 miljoner kronor och ha en tydlig utvecklingspotential med oss som ägare. Med mogen menar vi:

▪ Beprövad affärsmodell
▪ Etablerade produkter, tjänster och tekniska lösningar
▪ Stabilt kassaflöde

Vi vill kunna följa företaget över minst en konjunkturcykel för att se hur det klarat av både hög- och lågkonjunktur, men även att utveckla erbjudandet, bredda försäljningen och stärka kundrelationerna över tiden.

Naturlig efterfrågan

Försäljningen ska fördelas mellan tillräckligt många kunder för att ge god riskspridning. Det ska också finnas en riskspridning bland företagets leverantörer i form av att det antingen skall vara en god spridning eller att de är lätt utbytbara. Produkter och tjänster baseras på en naturlig och långsiktig efterfrågan. Därför investerar vi inte i företag som byggt sin verksamhet kring trendinriktade produkter eller på kunderbjudanden som av andra skäl kan bli kortlivade.

I första hand ska våra verksamheter vara inriktade på företagskunder, det vill säga på business-to-business (B2B). Vi ser gärna att företagen har tillverkning eller försäljning utomlands, men Sverige ska vara basen och hemvisten.

Vår investeringsstrategi är snarare en ledarskapsfilosofi

I allt vi gör arbetar vi underifrån och upp snarare än uppifrån och ner. Bolag utvecklas med grund i verksamheten, inte ifrån styrelserummet. Det innebär att vi inte beställer, eller ännu värre; kräver, specifika resultat utan vi är själva vara med och arbetar från golvet och upp med att skapa så stort värde som möjligt tillsammans med ledningarna och medarbetarna i bolagen.

Investeringsstrategin grundar sig i medarbetarna och kunderna i företagen vi investerar i. Med rätt ledarskapsfilosofi skapar vi ett klimat där våra medarbetare känner sig trygga, sedda och inkluderade i bolagens utveckling. Genom att vi har ett högt engagemang på plats i respektive bolag och genom att satsa på att utbilda och erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna så ökar medarbetarengagemanget. Medarbetarna ska sitta i förarsätet i utvecklingen av processerna i bolagen i syfte att ytterligare förbättra erbjudandet mot kunderna; både kvalitets-, service- och prismässigt. Vår roll är att stödja dem i utvecklingen. Nöjda medarbetare och kunder leder till att bolaget utvecklas väl och har god lönsamhet. Och när våra företag går bra så ökar tillväxten och värdeskapandet i Beijerinvest. Därför har vi medarbetarnas utveckling och motivation för ögonen i varje ny investering som görs.

Vi är industrialister snarare än kapitalister. En industrialist är långsiktig, skicklig på att vidareutveckla kundbehov, dra nytta av marknadsförändringar och på att förbättra ett erbjudande. Till skillnad från kapitalisten – som typiskt sett är kortsiktig – är vi uthålliga. Vi har inget behov av att kortsiktigt driva på vinstnivåerna. Istället bygger vi metodiskt upp starkare strukturer och arbetar aktivt med företagskulturer på ett sätt som ger utväxling under lång tid. Dessutom är vi ofta lite mer serviceinriktade än kunden egentligen förväntar sig, vilket kostar på kort sikt, men vi är övertygade om att det är bäst över tiden.

Långsiktighet

För oss handlar företagsutveckling om många små steg. Det är så vi når bestående resultat. Genom att vi är långsiktiga skapas ett utrymme för förändring i för bolaget rätt takt – ett utrymme som vi menar behövs för att insatserna ska hinna sätta sig och tillväxten bli varaktig.

Inom Beijerinvest har vi ingen förutbestämd tidshorisont för investeringarna. Vi planerar inte för en företagsförsäljning, utan ser att vi löpande bidrar till ett värdeskapande. Det är bara i undantagsfall vi kan välja att låta företaget utvecklas vidare hos en annan ägare och då enbart drivet av att det är det bästa för bolaget.

Närhet

Vi arbetar nära företagen. Närheten baseras på ett grundmurat intresse för varje verksamhet och på övertygelsen om att det är medarbetarna i organisationen som gör skillnad. Närheten blir särskilt betydelsefull eftersom vi ofta tar över ansvaret för någons personliga livsverk. Det ansvaret tar vi på största allvar och det blir en extra drivkraft i vidareutvecklingen av bolaget.

Vi är starkt drivna av våra värderingar och respektive bolags värderingar arbetas alltid fram tillsammans med ledningen i respektive bolag. Utifrån de värderingarna läggs strategier och övergripande principer. På så sätt åstadkommer vi tillsammans förändringar som skapar större driv och gör att vi lyfter verksamheten till nästa nivå. Kompetensen och kreativiteten vi tillför ska kännas sporrande. Chefer och medarbetare ska växa i sina roller och känna att de är en del i något som är spännande och utvecklande även på det personliga planet.

Värdeskapande

Värdeskapande för Beijerinvest handlar inte om att ställa krav på specifik tillväxt, specifika marknadsandelar, rörelsemarginaler eller resultatnivåer. För oss är värdeskapandet resultatet av bolagets samlade utveckling, där ledningens och medarbetarnas insatser samt stödet från oss ger en lönsam tillväxt. Det är då det skapas ett internt driv som frigör energi och kreativitet. Det är också då verksamheten utvecklas på ett sätt som gör att nyckeltalen hamnar på marknadsledande nivåer. Vårt värdeskapande handlar således inte om siffror utan om medarbetarna. För när vi har dem med oss i företagsutvecklingen så tenderar också resultaten att förbättras på ett tydligt sätt.