Cookie och personuppgiftspolicy

Denna cookie- och personuppgiftspolicy informerar dig om hur vi hanterar personuppgifter och den information som samlas in med hjälp av cookies.
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Beijerinvest AB (”Bolaget”)
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta martin.ulinder@beijerinvest.se

Cookies
Denna webbplats använder cookies och verktyget Google Analytics för att samla in anonym statistik om våra besökare och användning av webbplatsen. Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det:

 • Spärra möjligheten att lagra cookies i webbläsarens inställningar
 • Manuellt rensa bort cookies från hårddisken
 • Nyare webbläsare har ofta stöd för ett privat-läge (inkognito) som innebär att alla cookies rensas bort från den aktuella sessionen varje gång webbläsare stängs

Personuppgiftspolicy
Denna personuppgiftspolicy syftar till att du ska få information om hur vi hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Beijerinvest samlar in uppgifter för följande ändamål
Event, tillställningar eller liknande
I samband med att vi arrangerar event där det serveras mat kan vi komma att samla in uppgifter kost- och andra preferenser. Alla sådana uppgifter som tillhandahålls av dig kommer att raderas när vi inte längre har en anledning att lagra uppgifterna.

Kontakt med oss via e-post
När du tar kontakt med Beijerinvest via e-post kommer vi behandla den information du gett oss för det aktuella syftet samt för eventuell framtida kontakt, informationsgivning och e-postutskick. Vi använder endast personuppgifterna för ovan ändamål tills du informerar oss om att du inte längre vill få någon information från oss.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
Beijerinvest behandlar endast personuppgifter för de syften som de samlades in enligt ovan och personuppgifterna är endast tillgängliga för behöriga anställda som har en position som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda syftet.

Överförs personuppgifter till tredje part?
Beijerinvest kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt exempelvis gällande lagar. Dina personuppgifter kan dock överföras till och behandlas av externa leverantörer som utför tjänster åt Beijerinvest, dock endast i den utsträckning som krävs för att göra det möjligt för dessa leverantörer att utföra de tjänster som Beijerinvest begär. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovan angivna syften kommer att lämnas till dessa externa företag. Alla externa leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Beijerinvest. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad rad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlade in personuppgifterna för
 • Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på martin.ulinder@beijerinvest.se

Ändring i policyn
Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på www.beijerinvest.se

Version 2.0 Uppdaterad 2020-09-11